GENERALFORSAMLING 2021


GENERALFORSAMLING 2021:


Referat fra generalforsamling d. 14/8-2021 kl. 10.00 i ”Livø Jazzens Venner”

  1.Valg af ordstyrer og referent.


Formanden byder velkommen – Jørgen Sommerlund blev valgt som ordstyrer og Michael Jensen blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

  2. Formandens beretning


Siden sidst – Corona var en ærgerlig ”gæst” sidst år, der betød at formand Poul ”Luffe” Jensen måtte ringe rundt og fortælle at deltagere ikke måtte deltage med baggrund i restriktion og retningslinjer. Restriktionerne er heldigvis ophævet fra i dag.

Har købt telt og det kommer til næste års festival. Leverandøren kunne i år ikke levere på grund af manglende aluminium.

Musikken er 70% traditionel jazz, og det fortsætter de kommende år

Hvad gør vi fremadrettet? Skal vi booke et større telt? Det er jubilæumsår i 2022 (25 år)

Steen Jørgensen spørger til hvad bestyrelsen går efter? Bestyrelsen går efter 250 deltagere

Jens Erik Hald – Vi skal gå efter det store telt. Mandat fra Thisted Sejlklub

Bjarne Pedersen – Ved flere deltagere skal kapaciteten til mad mv. øges.

Astrid Larsen – Inkvartering, bad mv. Skal også følge med – Luffe fortæller at vi kan samarbejde med Rønbjerg Feriecenter.

Åse – 200 deltagere er passende.

Jørgen Sommerlund – Kan formandens beretning godkendes? Der klappes, hvilket betragtes som en godkendelse.

  

  3.Regnskab:


Steen fremligger regnskabet der udviser et mindre underskud på DKK 1.979 (FOR 2020)

og en egenkapital på kr. 33.939,-

Jørgen Sommerlund - Regnskabet er godkendt.

 

   4.Indkomne forslag.


Ingen

  5.Fastsættelse af kontingent:

 

Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr. 200,- og kr. 400 for armbånd.

Der er ingen passive medlemmer.


Bodil vil gerne bevare nuværende ordning, hvor man betaler kr. 100 og yderligere kr. 100 ved tilmeldelse.


Formanden vil gerne ændre, idet denne ordning er meget administrativt tung – Ved afstemning var der 9, der stemte for Bodils forslag. Klart flertal for kontingent på kr. 200.

 

  6.Valg til bestyrelsen.

 

Steen Pedersen er på valg - modtager genvalg

Erik Hansen er på valg - modtager genvalg

Begge blev valgt.

 

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Jørgen Sommerlund er på valg som revisorsuppleant - modtager genvalg

Valgt

 

  8.Eventuelt

John Frandsen – General forsamlingen bør starte med en sang. Og den sang han selv.

Der bliver klappet af bestyrelsen.