VEDTÆGTER

         LIVØJAZZ 2020

          06.-09. AUGUST

VEDTÆGTER LIVØJAZZENS VENNER :

§1 Navn og adresse

Foreningens navn er Livø Jazzens Venner og foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.


§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at understøtte og opretholde grundlaget for, at der afvikles en årlig musikfestival på Livø, hvor hovedvægten er at give deltagerne et tilbud om at høre god svingede traditionel jazz, men hvor der også er plads til at præsentere orkestre, der spiller andre musikgenrer. 


§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter


§4 Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter hvorledes indbetaling af kontingent skal ske.


§5 Ophør af medlemskab

1.Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab ved henvendelse til formand eller kasserer. Eventuelt forud betalt kontingent refunderes ikke.

2.Manglende betaling af kontingent betragtes som opsigelse af medlemskabet

3.Et medlem kan af en enig bestyrelse udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

 

§6 Foreningens ledelse

1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved stiftende generalforsamling vælges 3 medlemmer for 2 år, 2 medlemmer for 1 år.  Hvis et medlem udtræder uden for sin valgperiode vælges nyt medlem på førstkommende generalforsamling.   

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv hvorledes den daglige drift skal varetages og kan nedsætte udvalg eller udpege medlemmer til varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede eller har tilsluttet sig et rundsendt forslag. Ved afstemninger kræves simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§7 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.


§8 Forpligtelser og tegningsregler

Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til

•At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

•At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.


§9 Revision

Revisionen foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§10 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli kvartal.

Stk. 3 Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside og varsles via e-mail/SMS til medlemmer, der er registreret i foreningen med en e-mailadresse/mobiltelefonnummer. 

Stk. 4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5 Afstemning og valg til bestyrelse foregår ved håndsoprækning. Dirigenten kan dog fastsætte at en afstemning skal foregå skriftligt.

Stk. 6 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal; dog kan vedtægtsændringer kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 7 Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer

Stk. 8 Medlemmer kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

Stk. 9 Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag, senest 8 dg før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af revisor for 2 år i lige årstal og valg af revisorsuppleant hvert år.

8. Eventuelt

Stk. 10 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag behandles ikke.

Stk. 11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 25 af foreningens medlemmer indsender begrundet skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.


§11 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling en sådan generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning.

Anvendelse af foreningens aktiver skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling.

Livø den 11. august 2018 Oplysninger og Booking Livøjazz   -   Telefon 2134 1802   -   Bankkonto: 7780-1269737  -  mail: livojazz@mail.dk